Kalanidhi Indira Sangeet Mahavidyalaya

Executive Board Member Committee

NameDesignation
1.Mr.Jaypal Shrestha– Chairman
2.Mr.Gopal Nath Yogi -Vice chairman
3.Mr.DhanBahadur Gopali   -G.Secretary / J.Principal
4.Mr.Ramchandra Anjan    -Secretary
5.Mr.Santosh bhakta Shrestha  -Treasure
6.Mrs.Padma Kadambari    -J.Treasure
7.Mr.Mohan Prasad Joshi       -Principal
8.Mr.Ishor Prasad Joshi   -Vice.Pricipal
MembersAdviser Committee
1.Mrs.Bina Joshi1.Mrs.Ramhari Gurung
2.Mr Dhruvesh Chandra Regmi2.Mrs.Hani Shrestha
3.Mr.Upendra gopal Shrestha3.Mrs Sakuntala Pradhan
4.Mr.Shyam Maleku4.Mr.Sriram Acharya
5.Mr.Gangadhar Bajracharya5.Mr Deepak Jangam
6.Mr.Ramesh Bahadur bhandari6.Mrs.Sushila Amatya
7.Mrs.Shanti Adhikari7.Mrs.Beena Pradhan
8.Mr Suresh Bajracharya8.Mr.Homnath Upadhaya
9.Mrs Sakuna shrestha Maleku9.Mr.Suresh Mishra.
10.Mrs Mandira Shrestha