kalanidhi sangeetMembers

Executive  Board  Member  Committee

Name Designation
1.Mrs.Indira Shrestha - Founder Chairman
2.Mr.Gopal Nath Yogi  -Vice chairman
3.Mr.DhanBahadur Gopali    -G.Secretary / J.Principal
4.Mr.Ramchandra Anjan     -Secretary
5.Mr.Santosh bhakta Shrestha   -Treasure
6.Mrs.Padma Kadambari     -J.Treasure
7.Mr.Mohan Prasad Joshi        -Principal
8.Mr.Ishor Prasad Joshi    -Vice.Pricipal

Members Adviser Committee
1.Mrs.Bina Joshi 1.Mrs.Ramhari Gurung
2.Mr Dhruvesh Chandra Regmi 2.Mrs.Hani Shrestha
3.Mr.Upendra gopal Shrestha 3.Mrs Sakuntala Pradhan
4.Mr.Shyam Maleku 4.Mr.Sriram Acharya
5.Mr.Gangadhar Bajracharya 5.Mr Deepak Jangam
6.Mr.Ramesh Bahadur bhandari 6.Mrs.Sushila Amatya
7.Mrs.Shanti Adhikari 7.Mrs.Beena Pradhan
8.Mr Suresh Bajracharya 8.Mr.Homnath Upadhaya
9.Mrs Sakuna shrestha Maleku 9.Mr.Suresh Mishra.
10.Mrs Mandira Shrestha
Kalanidhi Cooperative Kalanidhi Digital Studio